Ir a Portada
  • Español
  • Català
  • Euskara
  • Galego
  • Valencià
Inici » Avis legal
Avis legal
Avis legal

L'objecte d'aquest Avís Legal és regular les condicions per les quals l'Usuari podrà accedir als Serveis que Corporació Mútua, entitat Mancomunada de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social , figurant en el Registre de Centres i Serveis dependent de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Immigració amb el número 68, posi a la seva disposició a través d'Internet.

No obstant, Corporació Mútua pot condicionar la utilització d'alguns Serveis a l'obligatorietat de ser col·laborador/associat o adherit de Corporació Mútua, i per tant, a disposar d'un Registre d'Usuari, Password i Clau d'accés només disponible per a aquells que en siguin titulars, complint així mateix les condicions específiques d'accés al servei.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts en ells inclosos serà d'exclusiva responsabilitat de qui el faci.

Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest estarà supeditat a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Corporació Mútua , tot plegat segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Corporació Mútua no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

Informació LSSICE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions és Corporació Mútua, entitat Mancomunada de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social , amb adreça al carrer Príncipe de Vergara, 108 , 11º planta de Madrid, amb domini d'Internet www.corporacionmutua.com, inscrita al registre corresponent del Registre de Centres i Serveis dependent de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Immigració amb el número 68, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic informacion@corporacionmutua.com

Els productes enumerats en aquesta web no tenen cap cost econòmic, però sí tenen limitacions d'accés al públic en general. El contingut professional d'aquests fa que se'n limiti l'ús al sector professional vinculat a Corporació Mútua.

Concepte d'usuari

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Corporació Mútua en el mateix moment que l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

Informació sobre els links

Corporació Mútua no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, i Corporació Mútua no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de Corporació Mútua, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Corporació Mútua com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de Corporació Mútua.

Informació sobre la utilització de cookies

En aquesta web s'utilitzen cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que s'hi ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:
• Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web

• Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web

• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides

Els continguts d'aquesta web només tenen caràcter informatiu

Els consells han d'entendre's com a orientatius, Corporació Mútua no respon de cap manera de la seva efectivitat, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona que els rebi; la persona que rep aquests consells ha de decidir-ne l'oportunitat segons el seu criteri.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Corporació Mútua pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Corporació Mútua ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen únicament finalitat informativa.

Informació sobre l'exempció de tota la responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

Corporació Mútua declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui per la causa que sigui. Així mateix, Corporació Mútua no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altra mena de dany indirecte que pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Corporació Mútua.

Corporació Mútua no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que Corporació Mútua inverteix els seus millors esforços per tal d'evitar aquesta mena d'incidents. En cas que l'Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa a qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per Corporació Mútua, així com els continguts bolcats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, raó per la qual es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició, i en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment per escrit de Corporació Mútua.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites, i en especial dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Corporació Mútua o de tercers titulars d'aquests que n'han autoritzat degudament la inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el software necessari per al seu funcionament i visualització, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del que s'ha indicat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts poden explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Corporació Mútua.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalizació o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Corporació Mútua, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i la resta d'expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Corporació Mútua és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris li facin arribar a través del correu electrònic.

Corporació Mútua, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de les seves pàgines web es puguin bolcar a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris, o que de qualsevol manera fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de Corporació Mútua, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen Corporació Mútua per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalizació, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Corporació Mútua, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Corporació Mútua.

D'acord amb el que s'indica al paràgraf anterior, Corporació Mútua queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per Corporació Mútua per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Corporació Mútua, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Corporació Mútua. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Corporació Mútua sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Corporació Mútua no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Corporació Mútua.

© Corporación Mutua, entidad mancomunada de M.A.T.E.P.S.S. nº 68. Todos los derechos reservados.